Core employees

Định nghĩa Core employees là gì?

Core employeesNhân viên nòng cốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Core employees – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhân viên chính thức bao gồm các nhóm trung ương và nền tảng cung cấp các kỹ năng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. nhân viên nòng cốt được hỗ trợ trong công việc của họ bởi các nhân viên ngũ hoặc ngoại vi.

Definition – What does Core employees mean

Permanent employees comprising the central and foundational group that provides the skills essential to the survival and growth of an organization. Core employees are supported in their work by contingent or peripheral employees.

Source: ? Business Dictionary