Dagger (†)

Định nghĩa Dagger (†) là gì?

Dagger (†)Dao găm (†). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dagger (†) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu tượng đánh máy sử dụng như một dấu ấn tài liệu tham khảo trong tham khảo chéo để chỉ một chú thích hoặc EndNote ở mức tham chiếu đầu tiên trước chữ thập kép (‡).

Definition – What does Dagger (†) mean

Typographical symbol used as a reference mark in cross-referencing to refer to a footnote or endnote at a first reference level before the double dagger (‡).

Source: ? Business Dictionary