Embedded computer

Định nghĩa Embedded computer là gì?

Embedded computerMáy tính nhúng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Embedded computer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống máy tính là một phần của một hệ thống lớn hơn và thực hiện chỉ có chức năng ngoại vi (như hướng dẫn, an ninh) nhưng không có chức năng xử lý dữ liệu.

Definition – What does Embedded computer mean

Computer system that is part of a larger system and performs only peripheral functions (such as guidance or security) but no data processing function.

Source: ? Business Dictionary