Defense In Depth

Định nghĩa Defense In Depth là gì?

Defense In DepthDefense in Depth. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defense In Depth – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Defense In Depth? – Definition

Understanding the Defense In Depth

Thuật ngữ liên quan

  • National Security Agency (NSA)
  • Data Backup
  • Information Assurance (IA)
  • Data Management
  • Data Security
  • Information Security (IS)
  • Personal Computer (PC)
  • Database Management System (DBMS)
  • Password
  • Information Systems Security Engineer (ISSE)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm