Diagonal communication

Định nghĩa Diagonal communication là gì?

Diagonal communicationThông tin liên lạc đường chéo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diagonal communication – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc chia sẻ thông tin giữa các cấp cấu trúc khác nhau trong một doanh nghiệp. Ví dụ, thông tin liên lạc đường chéo có thể liên quan đến quản lý cấp trên giao để làm giảm mức độ quản lý một sự thay đổi trong các mục tiêu của tổ chức, cũng như hộp thoại tiếp theo về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu mới.

Definition – What does Diagonal communication mean

The sharing of information among different structural levels within a business. For example, diagonal communication could involve higher level management communicating to lower level management a shift in organizational objectives, as well as the ensuing dialog about how best to achieve the new goals.

Source: ? Business Dictionary