DRY Principle

Định nghĩa DRY Principle là gì?

DRY PrincipleDRY Nguyên tắc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DRY Principle – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nguyên tắc DRY là một trong những ý tưởng từ lâu trong khoa học máy tính đang nói về với một chút hài hước. DRY viết tắt của “không lặp lại chính mình,” và một nguyên tắc WET tương ứng là viết tắt của “ghi tất cả những gì hai lần.” Nguyên tắc DRY thường được gán cho Andrew Hunt và David Thomas, tác giả cuốn sách, các Pragmatic Programmer, ra mắt vào năm 2000.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về nguyên tắc DRY là, sử dụng hiệu quả và loại bỏ dư thừa, các lập trình viên có thể làm cho mã hiệu quả hơn và dễ dàng để thay đổi. Tại trung tâm của nguyên tắc DRY là tái sử dụng các mô-đun mã. Ví dụ, mã hóa một nhiệm vụ lặp lại như một chức năng phương tiện mà chức năng có thể được chèn vào và tái sử dụng bất cứ nơi nào trong các mã, và không cần phải viết lại cho các cuộc gọi khác nhau. Lợi ích của việc sử dụng các nguyên tắc DRY bao gồm mã dễ đọc và dễ bảo trì.

What is the DRY Principle? – Definition

The DRY principle is one of those long-standing ideas in computer science that is talked about with a bit of humor. DRY stands for “don’t repeat yourself,” and a corresponding WET principle stands for “write everything twice.” The DRY principle is often attributed to Andrew Hunt and David Thomas, whose book, the Pragmatic Programmer, came out in 2000.

Understanding the DRY Principle

The idea of the DRY principle is that, using efficiencies and eliminating redundancies, programmers can make code more efficient and easy to change. At the heart of the DRY principle is the re-use of code modules. For instance, coding a repeatable task as a function means that function can be inserted and re-used anywhere in the code, and does not have to be re-written for various calls. Benefits of using the DRY principle include code readability and ease of maintenance.

Thuật ngữ liên quan

  • Code
  • Module
  • Function
  • Techanista
  • Object Class
  • Code Analyzer
  • Keep It Simple Stupid Principle (KISS Principle)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm