End User

Định nghĩa End User là gì?

End UserNgười dùng cuối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ End User – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một người sử dụng cuối cùng là người mà một chương trình phần mềm hoặc thiết bị phần cứng được thiết kế cho. Thuật ngữ này dựa trên ý tưởng rằng “kết thúc mục tiêu” của một phần mềm hoặc phần cứng sản phẩm là có ích cho người tiêu dùng. Người dùng cuối có thể được đối chiếu với các nhà phát triển hoặc lập trình của sản phẩm. người dùng cuối cũng đang ở trong một nhóm tách biệt với các trình cài đặt hoặc quản trị của sản phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the End User? – Definition

An end user is the person that a software program or hardware device is designed for. The term is based on the idea that the “end goal” of a software or hardware product is to be useful to the consumer. The end user can be contrasted with the developers or programmers of the product. End users are also in a separate group from the installers or administrators of the product.

Understanding the End User

Thuật ngữ liên quan

  • Encryption
  • Endianness

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm