Exploratory research

Định nghĩa Exploratory research là gì?

Exploratory researchNghiên cứu khám phá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exploratory research – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều tra về một vấn đề hoặc tình huống trong đó cung cấp những hiểu biết để nhà nghiên cứu. Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin chi tiết, nơi một lượng nhỏ thông tin tồn tại. Nó có thể sử dụng một loạt các phương pháp như nghiên cứu thử nghiệm, phỏng vấn, thảo luận nhóm, thí nghiệm, hay chiến thuật khác nhằm mục đích thu thập thông tin.

Definition – What does Exploratory research mean

Investigation into a problem or situation which provides insights to the researcher. The research is meant to provide details where a small amount of information exists. It may use a variety of methods such as trial studies, interviews, group discussions, experiments, or other tactics for the purpose of gaining information.

Source: ? Business Dictionary