Extremely hazardous substances

Định nghĩa Extremely hazardous substances là gì?

Extremely hazardous substancesChất cực kỳ nguy hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extremely hazardous substances – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguy hiểm nhất 364 (tính đến tháng 12 năm 2006) hóa chất xác định bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) trên website của mình với thủ tục cấp cứu của họ.

Definition – What does Extremely hazardous substances mean

The most dangerous 364 (as of December 2006) chemicals identified by the US Environmental Protection Agency (EPA) on its website with their first-aid procedures.

Source: ? Business Dictionary