Facebook Wall

Định nghĩa Facebook Wall là gì?

Facebook WallFacebook tường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Facebook Wall – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Facebook tường là một phần của của người dùng Facebook hồ sơ mà người dùng có thể đăng bài cập nhật trạng thái và nhận tin nhắn từ bạn bè. Bức tường là một phần của công chúng về một lý lịch thành viên trong đó bạn bè của người dùng có thể nhìn thấy nó. Bức tường cũng cho thấy bản cập nhật của hoạt động gần đây của người dùng như ý kiến ​​người dùng đã đăng trên tường bạn bè khác, cập nhật trạng thái của người dùng và những người người sử dụng thời gian gần đây đã kết bạn với. Bức tường Facebook là một tính năng tương tác. Bạn bè có thể trả lời bài tường công khai (tường-to-tường), hoặc tư nhân thông qua một tin nhắn. Tất cả bạn bè người nhận thông điệp cũng có thể bình luận về bài tường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vào tháng Bảy năm 2007, Facebook đã bắt đầu cho phép người dùng gửi tệp đính kèm trên tường. Trước đây, chỉ văn bản có thể được đăng. Bức tường Facebook đóng vai trò như trung tâm của người dùng. Nó được sử dụng để biết thông tin người sử dụng muốn bạn bè của mình để xem. Cùng với với các bài viết timeline tường, người dùng cũng có thể bao gồm các thông tin như sử dụng lao động, ngày tháng năm sinh, tình trạng mối quan hệ và tôn giáo, trong số những sự kiện khác. thông điệp cá nhân không nên được đăng tải theo cách này và thay vào đó nên được gửi dưới dạng tin nhắn, mà hành động giống như email.

What is the Facebook Wall? – Definition

A Facebook wall is part of a Facebook user’s profile where the user can post status updates and receive messages from friends. The wall is a public portion of a user’s profile in that the user’s friends are able to see it. The wall also shows updates of a user’s recent activity such as comments the user has posted on other friends’ walls, the user’s status updates and who the user has recently friended. The Facebook wall is an interactive feature. Friends can respond to wall posts publicly (wall-to-wall), or privately through a private message. All the message recipient’s friends can also comment on the wall post.

Understanding the Facebook Wall

In July 2007, Facebook began allowing users to post attachements on the wall. Previously, only text could be posted. The Facebook wall acts as a user’s hub. It is used for information the user would like his or her friends to see. Along with with the wall timeline posts, a user can also include information such as employer, birth date, relationship status and religious affiliation, among other facts. Personal messages should not be posted this way and instead should be sent as private messages, which act much like email.

Thuật ngữ liên quan

  • Facebook
  • Facebook News Feed
  • Facebook Like Button
  • Facebook Status
  • Facebook Page
  • Social Network
  • Facebook Group
  • Facebook Connect
  • Social Software
  • Bonanza

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm