Fiber Optic

Định nghĩa Fiber Optic là gì?

Fiber OpticSợi quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fiber Optic – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cáp quang liên quan đến công nghệ và phương tiện được sử dụng trong việc truyền dữ liệu như các xung ánh sáng qua một sợi hoặc sợi vừa làm bằng thủy tinh hoặc nhựa (cáp quang), so với được gửi như xung điện qua kim loại dẫn điện, như dây đồng. công nghệ sợi quang có thể mang theo nhiều dữ liệu hơn dây đồng thông thường và ít bị nhiễu điện từ, đơn giản chỉ vì dữ liệu được truyền đi dưới dạng ánh sáng, chứ không phải là điện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sợi công nghệ quang sử dụng sợi thủy tinh để truyền dữ liệu ở tốc độ rực nhanh chóng, mặc dù không nhanh như tốc độ ánh sáng. Điều này là do quan niệm chung của vận tốc ánh sáng, đó là 299.792.458 mét mỗi giây, xảy ra trong chân không. Trên thực tế, tốc độ của ánh sáng truyền rất khác nhau, tùy thuộc vào môi trường mà nó đi.

What is the Fiber Optic? – Definition

Fiber optic refers to the technology and medium used in the transmission of data as pulses of light through a strand or fiber medium made of glass or plastic (optical fiber), versus being sent as electrical pulses through conductive metal, like copper wires. Optical fiber technology can carry much more data than conventional copper wires and is less prone to electromagnetic interference, simply because data is transmitted in the form of light, rather than electricity.

  PEC File

Understanding the Fiber Optic

Fiber optic technology uses glass fibers to transmit data at blazing fast speeds, although not as fast as the speed of light. This is because the general notion of the speed of light, which is 299,792,458 meters per second, occurs in a vacuum. In reality, the speed at which light travels greatly varies, depending on the medium through which it passes.

Thuật ngữ liên quan

  • Fiber-Optic Service (FiOS)
  • Single-Mode Fiber
  • Optical Fiber
  • Dark Fiber
  • Google Fiber
  • Verizon Fiber Optic Service (Verizon FiOS)
  • Ferrule
  • Fiber Optic Switch
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm