Dynamic Application Security Testing (DAST)

Định nghĩa Dynamic Application Security Testing (DAST) là gì?

Dynamic Application Security Testing (DAST)Năng động, ứng dụng kiểm tra an ninh (DAST). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dynamic Application Security Testing (DAST) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dynamic Application Security Testing (DAST)? – Definition

Understanding the Dynamic Application Security Testing (DAST)

Thuật ngữ liên quan

  • Static Application Security Testing (SAST)
  • Black Box Testing
  • White-Box Testing
  • Static Testing
  • Failure-Directed Testing
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm