Frame of reference

Định nghĩa Frame of reference là gì?

Frame of referenceKhung tham chiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frame of reference – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bối cảnh chung, trong đó một vấn đề hoặc tình huống được đặt, xem, hoặc giải thích. Một khung quá hẹp có thể bỏ qua yếu tố quan trọng, trong khi một khung quá rộng có thể bao gồm nhiều phiền nhiễu không liên quan.

Definition – What does Frame of reference mean

Overall context in which a problem or situation is placed, viewed, or interpreted. A too-narrow frame may leave out critical factors, whereas a too-broad frame may include many irrelevant distractions.

Source: ? Business Dictionary