Full coverage

Định nghĩa Full coverage là gì?

Full coverageBảo hiểm đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full coverage – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm được cung cấp bởi một chính sách bảo hiểm đảm bảo bất kỳ thiệt hại hoặc sửa chữa sẽ được thanh toán đầy đủ do công ty bảo hiểm. Một người với một chính sách bảo hiểm bảo hiểm đầy đủ được bảo vệ chống lại tất cả các loại thiệt hại. Full bảo hiểm không đảm bảo người giữ chính sách sẽ không phải trả một khoản khấu trừ trước khi tổn thất được bảo hiểm.

Definition – What does Full coverage mean

Coverage provided by an insurance policy guaranteeing any damage or repairs will be paid in full by the insurance company. A person with a full coverage insurance policy is protected against all types of losses. Full coverage does not guarantee the policy holder will not have to pay a deductible before losses are covered.

Source: ? Business Dictionary