Functions of money

Định nghĩa Functions of money là gì?

Functions of moneyChức năng của tiền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Functions of money – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong ba dịch vụ chính được cung cấp bởi một đồng tiền quốc gia đối với những tổ chức, cá nhân tham gia vào hệ thống kinh tế của một quốc gia. Các chức năng chính thường được chấp nhận tiền như (1) một phương tiện trao đổi, (2) một cửa hàng có giá trị và (3) một đơn vị tính toán.

Definition – What does Functions of money mean

One of the three main services provided by a national currency to those organizations and individuals participating in a country’s economic system. The commonly accepted primary functions of money are as (1) a medium of exchange, (2) a store of value and (3) a unit of account.

Source: ? Business Dictionary