Given

Định nghĩa Given là gì?

GivenĐược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Given – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hồn Xác Lên Trời, ước tính, tiền đề, hoặc số lượng được cung cấp, hoặc chấp nhận như một thực tế, ngay từ đầu.

Definition – What does Given mean

Assumption, estimate, premise, or quantity provided, or accepted as a fact, at the outset.

Source: ? Business Dictionary