Google AdWords

Định nghĩa Google AdWords là gì?

Google AdWordsGoogle AdWords. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google AdWords – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quảng cáo chương trình được cung cấp bởi Google, Inc. mà trả tiền cho các trang web trên một cơ sở pay-per-click quảng cáo cho rằng các màn hình công ty trên các trang web. Những mẫu quảng cáo thường biểu ngữ và văn bản quảng cáo hiển thị nội dung liên quan đến các dịch vụ của trang web. Chương trình đã được trồng phổ biến do sự khởi đầu thấp của nó lên chi phí và lợi nhuận tiềm năng cho các chủ sở hữu trang web.

Definition – What does Google AdWords mean

Advertising program offered by Google, Inc. that pays websites on a pay-per-click basis for advertisements that the company displays on the websites. The advertisements are typically banner and text ads that show content related to the website’s offerings. The program has grown in popularity due to its low start up costs and potential profits for the site owners.

Source: ? Business Dictionary