Gross tonnage

Định nghĩa Gross tonnage là gì?

Gross tonnageTổng trọng tải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gross tonnage – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho tổng trọng tải đăng ký (Xem trọng tải).

Definition – What does Gross tonnage mean

Alternative term for gross registered tonnage (See tonnage).

Source: ? Business Dictionary