Group cohesiveness

Định nghĩa Group cohesiveness là gì?

Group cohesivenessTính gắn kết nhóm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Group cohesiveness – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ mà các thành viên của một nhóm tìm ở với nhau để được vì lợi ích chung.

Definition – What does Group cohesiveness mean

Extent to which the members of a group find staying together to be in mutual interest.

Source: ? Business Dictionary