Attendance management

Định nghĩa Attendance management là gì?

Attendance managementQuản lý tham dự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attendance management – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách tiếp cận tích cực để vắng mặt mà áp dụng nguyên tắc thay đổi hành vi để đạt được cải thiện mặt tại nơi làm việc. Mặc dù nó dựa trên cả hai phần thưởng và trừng phạt (cây gậy và củ cà rốt), trọng tâm là về khuyến khích và công nhận, và quản lý quan hệ lao động có hiệu quả và truyền thông.

Definition – What does Attendance management mean

Positive approach to absenteeism which applies principles of behavior modification to achieve improved attendance at work. Although it relies on both reward and punishment (carrot and stick), the emphasis is on incentives and recognition, and effective employee relations management and communication.

Source: ? Business Dictionary