Household size

Định nghĩa Household size là gì?

Household sizeQuy mô hộ gia đình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Household size – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số người sống chung với nhau trong một ngôi nhà.

Definition – What does Household size mean

Number of persons living together in one house.

Source: ? Business Dictionary