Idea generation

Định nghĩa Idea generation là gì?

Idea generationThế hệ ý tưởng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Idea generation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình tạo, phát triển, và truyền tải ý tưởng đó là trừu tượng, bê tông, hoặc hình ảnh. Quá trình này bao gồm quá trình xây dựng thông qua các ý tưởng, đổi mới quan niệm, phát triển quá trình này, và mang lại khái niệm về thực tại.

Definition – What does Idea generation mean

The process of creating, developing, and communicating ideas which are abstract, concrete, or visual. The process includes the process of constructing through the idea, innovating the concept, developing the process, and bringing the concept to reality.

Source: ? Business Dictionary