Virtual Method

Định nghĩa Virtual Method là gì?

Virtual MethodPhương pháp ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Method – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp ảo được sử dụng để ghi đè lên cơ sở quy định thực hiện lớp khi một đối tượng thời gian chạy là loại có nguồn gốc. Do đó, phương pháp ảo tạo điều kiện cho các chức năng phù hợp của một tập đối tượng có liên quan.
Một ví dụ về triển khai thực hiện phương pháp ảo là lớp Manager và Clerk, xuất phát từ nhân viên lớp cơ sở với một phương pháp ảo CalculateSalary, có thể ghi đè trong các lớp thừa kế với logic cần thiết cho các loại hình thích hợp. Một danh sách các đối tượng kiểu Employee có thể được gọi trong thời gian chạy để tính toán một mức lương – mà không biết loại thực hiện cụ thể.
Ảo khác thực hiện phương pháp trong ngôn ngữ lập trình như C ++, Java, C # và Visual Basic.NET. Trong Java, tất cả các phương pháp không tĩnh là ảo theo mặc định, với ngoại lệ của các phương pháp đó là riêng tư hay được đánh dấu bằng trận chung kết từ khóa. C # đòi hỏi các từ khóa ảo cho các phương pháp ảo, với ngoại lệ của tư nhân, tĩnh và phương pháp trừu tượng, và ghi đè từ khóa cho trọng phương pháp lớp dẫn xuất.
Một phương pháp ảo thuần túy là một phương pháp ảo nhiệm một lớp được thừa kế để thực hiện một phương pháp và không cho phép instantiation của các lớp cơ sở, hoặc lớp trừu tượng.

What is the Virtual Method? – Definition

Understanding the Virtual Method

A virtual method is used to override specified base class implementation when a runtime object is of the derived type. Thus, virtual methods facilitate the consistent functionality of a related object set.
An example of a virtual method implementation is classes Manager and Clerk, derived from the base class Employee with a CalculateSalary virtual method, which may be overridden in derived classes with the necessary logic for the appropriate type. A list of Employee type objects may be called at runtime to calculate a salary – without knowing the specific implementation type.
Virtual method implementation differs in programming languages like C++, Java, C# and Visual Basic .NET. In Java, all non-static methods are virtual by default, with the exception of methods that are private or marked with the keyword final. C# requires the keyword virtual for virtual methods, with the exception of private, static and abstract methods, and the keyword override for overriding the derived class method.
A pure virtual method is a virtual method that mandates a derived class to implement a method and does not allow instantiation of the base class, or abstract class.

Thuật ngữ liên quan

  • Method
  • Procedure
  • Override
  • Class
  • C Programming Language (C)
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Sealed Class
  • Programming Tool
  • Java
  • Visual Basic .NET (VB.NET)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm