Implied-in-fact contract

Định nghĩa Implied-in-fact contract là gì?

Implied-in-fact contractNgụ ý-trong-thực tế hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Implied-in-fact contract – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng sẽ tự động tạo ra khi một bên ngầm chấp nhận một lợi ích tại một thời điểm khi chúng ta có thể từ chối nó. Ví dụ, nếu một tàu bán hàng mà không cần lệnh của khách hàng, khách hàng không bắt buộc phải vận chuyển hàng hoá sao cho người bán, hoặc để trả cho họ, trừ khi anh ta hoặc cô ta mất việc cung cấp và tiền thu được để sử dụng hoặc bán lại chúng.

Definition – What does Implied-in-fact contract mean

Contract automatically created when a party tacitly accepts a benefit at a time when it is possible to reject it. For example, if a seller ships goods without a customer’s order, the customer is not obligated to ship the goods back to the seller, or to pay for them, unless he or she takes the delivery and proceeds to use or resell them.

Source: ? Business Dictionary