Implied warranty of fitness for a particular purpose

Định nghĩa Implied warranty of fitness for a particular purpose là gì?

Implied warranty of fitness for a particular purposeBảo hành ngụ ý về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Implied warranty of fitness for a particular purpose – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo nguyên tắc bảo hành ngụ ý, các sản phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ) phải phù hợp cho việc sử dụng ‘bình thường’ mà họ đang dự định. Nhưng mà người bán (hoặc nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất) biết sử dụng cụ thể của người mua (và người mua dựa vào chuyên môn hay phán xét của người bán trong việc lựa chọn sản phẩm) sau đó là một ‘bảo hành ngụ ý cho sự phù hợp cho một mục đích cụ’ được tạo ra. Nói cách khác, bảo đảm người bán rằng sản phẩm sẽ phù hợp cho công dụng riêng của người mua. Ví dụ, nếu một người mua mua thực phẩm phục vụ tiêu dùng trước mắt và dựa vào sự phán xét người bán thực phẩm, sau đó có một bảo hành ngụ ý rằng thực phẩm là phù hợp để tiêu thụ ngay lập tức. Trong hoạt động mua công nghiệp, tuy nhiên, nếu một chi tiết kỹ thuật lần gửi người mua chi tiết (hoặc nếu người bán bán vào ‘như là’ cơ sở) người mua có thể không tuyên bố đã dựa vào phán đoán của người bán.

Definition – What does Implied warranty of fitness for a particular purpose mean

Under the principle of implied warranty, products (goods or services) must be fit for the ‘ordinary’ use for which they are intended. But where the seller (or provider or manufacturer) knows the buyer’s particular use (and the buyer relies on the seller’s expertise or judgment in choosing the product) then an ‘implied warranty for fitness for a particular purpose’ is created. In other words, the seller warranties that the product will be fit for the buyer’s specific use. For example, if a buyer buys food for immediate consumption and relies on the food seller’s judgment, then there is an implied warranty that the food is fit for immediate consumption. In industrial purchases, however, if a buyer submits detailed specifications (or if the seller sells on ‘as is’ basis) the buyer may not claim to have relied on the seller’s judgment.

Source: ? Business Dictionary