Corporate logo

Định nghĩa Corporate logo là gì?

Corporate logoLogo công ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corporate logo – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết kế độc đáo, nhãn hiệu, hoặc biểu tượng xác định duy nhất một công ty. Một biểu tượng của công ty là một công cụ sắc công ty mạnh mẽ và, như biểu tượng mà công nhận một công ty, là trong một số trường hợp có giá trị hơn các tài sản vật chất của công ty.

Definition – What does Corporate logo mean

Distinctive design, mark, or symbol that uniquely identifies a firm. A corporate logo is a powerful corporate identity tool and, as the symbol by which public recognizes a firm, is in some cases more valuable than the physical assets of the firm.

Source: ? Business Dictionary