Informal leader

Định nghĩa Informal leader là gì?

Informal leaderLãnh đạo không chính thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Informal leader – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân trong một tổ chức được xem như một người nào đó đáng nghe để do kinh nghiệm nhận thức của họ và uy tín giữa các đồng nghiệp. Các nhà lãnh đạo không chính thức không giữ bất kỳ vị trí của cơ quan chính thức hay quyền lực so với các đồng nghiệp chọn theo sự dẫn dắt của họ, nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác.

Definition – What does Informal leader mean

An individual within an organization that is viewed as someone worth listening to due to their perceived experience and reputation among peers. The informal leader does not hold any position of formal authority or power over the peers choosing to follow their lead but can influence the decisions of others.

Source: ? Business Dictionary