Insurance cover note

Định nghĩa Insurance cover note là gì?

Insurance cover noteBảo hiểm bìa lưu ý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insurance cover note – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chứng từ ban hành một chính sách bảo hiểm và đưa ra một bản tóm tắt các thông tin được đưa ra trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Definition – What does Insurance cover note mean

Document evidencing issuance of an insurance policy and gives a summary of the information given in a certificate of insurance.

Source: ? Business Dictionary