Lease term

Định nghĩa Lease term là gì?

Lease termThời hạn thuê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lease term – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cố định, thời gian không hủy ngang mà một hợp đồng thuê nhà có hiệu lực. Còn được gọi là thời hạn thuê đất hoặc cho thuê quyền sử dụng.

Definition – What does Lease term mean

Fixed, non-cancelable period for which a lease agreement is in force. Also called lease period or lease tenure.

Source: ? Business Dictionary