Lender of last resort

Định nghĩa Lender of last resort là gì?

Lender of last resortNgười cho vay cứu cánh cuối cùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lender of last resort – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngân hàng trung ương của một đất nước có thẩm quyền và nguồn lực tài chính để hoạt động như nguồn gốc tối hậu của tín dụng. Trong trường hợp khẩn cấp (ví dụ như chạy trên các ngân hàng), nó mở rộng các khoản vay cho các tổ chức lưu ký dung môi nhưng thanh khoản mà thất bại để có được tín dụng sẽ có một tác động gây mất ổn định về kinh tế quốc gia hay khu vực. ngân hàng trung ương có sự ủng hộ của chính phủ của họ để cho vay như vậy để giữ lại niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính của nước này. Khi ngân hàng trung ương mình nhận được vào khó khăn, IMF có thể đóng vai trò như một người cho vay cứu cánh cuối cùng.

Definition – What does Lender of last resort mean

Central bank of a country that has the authority and financial resources to act as the ultimate source of credit. In emergencies (such as a run on banks), it extends loans to solvent but illiquid depository institutions whose failure to obtain credit would have a destabilizing effect on the national or regional economy. Central banks have their government’s backing to make such loans for retaining the public’s confidence in the country’s financial system. When central banks themselves get into difficulties, the IMF may act as a lender of last resort.

Source: ? Business Dictionary