Life insurance company

Định nghĩa Life insurance company là gì?

Life insurance companyCông ty bảo hiểm nhân thọ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Life insurance company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trung gian tài chính (doanh nghiệp bảo hiểm) mà cổ phiếu rủi ro tài chính của cái chết bất ngờ của chủ chính sách của mình (người được bảo hiểm).

Definition – What does Life insurance company mean

Financial intermediary (the insurer) that shares the financial risk of untimely death of its policy holder (the insured).

Source: ? Business Dictionary