Liquid net worth

Định nghĩa Liquid net worth là gì?

Liquid net worthGiá trị ròng lỏng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Liquid net worth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền mà được coi là một cách dễ dàng và nhanh chóng bán và do đó biến thành tiền mặt, cung cấp thanh khoản cho nhà đầu tư.

Definition – What does Liquid net worth mean

The amount that is considered to be easily and quickly sold and thus turned into cash, providing liquidity for the investor.

Source: ? Business Dictionary