Free on board (FOB)

Định nghĩa Free on board (FOB) là gì?

Free on board (FOB)Free on board (FOB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free on board (FOB) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thời hạn bán theo đó giá hóa đơn hoặc trích dẫn bởi một người bán bao gồm tất cả chi phí lên đến đặt hàng lên tàu một tàu tại cảng khởi hành theo quy định của người mua. Còn được gọi là cước thu thập, cước thu thập, hoặc cước về phía trước.

Definition – What does Free on board (FOB) mean

1. Term of sale under which the price invoiced or quoted by a seller includes all charges up to placing the goods on board a ship at the port of departure specified by the buyer. Also called collect freight, freight collect, or freight forward.

Source: ? Business Dictionary