Logical Topology

Định nghĩa Logical Topology là gì?

Logical TopologyTopology logic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logical Topology – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một topo logic là một khái niệm trong mạng mà định nghĩa kiến ​​trúc của cơ chế giao tiếp cho tất cả các nút trong một mạng. Sử dụng thiết bị mạng như router và switch, cấu trúc liên kết logic của một mạng có thể được tự động duy trì và cấu hình lại.
topo phản logic với topo vật lý, trong đó đề cập đến mối liên kết vật lý của tất cả các thiết bị trong mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các topo logic định nghĩa cách các dữ liệu cần chuyển. Ngược lại điều này để topo vật lý, trong đó bao gồm cách bố trí của dây cáp, thiết bị mạng và hệ thống dây điện.
Hai trong số hầu hết các topo logic phổ biến là:

What is the Logical Topology? – Definition

A logical topology is a concept in networking that defines the architecture of the communication mechanism for all nodes in a network. Using network equipment such as routers and switches, the logical topology of a network can be dynamically maintained and reconfigured.
Logical topologies contrasts with physical topologies, which refer to the physical interconnections of all devices in the network.

Understanding the Logical Topology

The logical topology defines how the data should transfer. Contrast this to the physical topology, which consists of the layout of cables, network devices and wiring.
Two of the most common logical topologies are:

Thuật ngữ liên quan

  • Topology
  • Physical Topology
  • Network Topology
  • Star Topology
  • Ring Topology
  • Local Area Network (LAN)
  • Bus Topology
  • LocalTalk
  • Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
  • Tree Topology

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm