Marketing concept

Định nghĩa Marketing concept là gì?

Marketing conceptKhái niệm tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketing concept – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Triết lý quản lý theo đó mục tiêu của một công ty có thể đạt được tốt nhất thông qua nhận dạng và sự hài lòng của khách hàng đã nêu và nhu cầu unstated và mong muốn.

Definition – What does Marketing concept mean

Management philosophy according to which a firm’s goals can be best achieved through identification and satisfaction of the customers’ stated and unstated needs and wants.

Source: ? Business Dictionary