Name Server

Định nghĩa Name Server là gì?

Name ServerTên máy chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Name Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một máy chủ tên dịch tên miền thành địa chỉ IP. Điều này làm cho nó có thể cho một người sử dụng để truy cập vào một trang web bằng cách gõ vào tên miền thay vì địa chỉ IP thực của trang web. Ví dụ, khi bạn gõ vào “www.microsoft.com”, yêu cầu được gửi đến máy chủ của Microsoft tên mà trả về địa chỉ IP của trang web của Microsoft.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Name Server? – Definition

A name server translates domain names into IP addresses. This makes it possible for a user to access a website by typing in the domain name instead of the website’s actual IP address. For example, when you type in “www.microsoft.com,” the request gets sent to Microsoft’s name server which returns the IP address of the Microsoft website.

Understanding the Name Server

Thuật ngữ liên quan

  • N-Key Rollover
  • Namespace

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm