Nexus

Định nghĩa Nexus là gì?

NexusMối quan hệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nexus – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kết nối, liên kết, hoặc mối quan hệ, đặc biệt là một nguyên nhân.

Definition – What does Nexus mean

Connection, link, or relation, specially a causal one.

Source: ? Business Dictionary