One-to-Many Relationship

Định nghĩa One-to-Many Relationship là gì?

One-to-Many RelationshipOne-to-Nhiều mối quan hệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ One-to-Many Relationship – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mối quan hệ một-nhiều xảy ra khi một kỷ lục cha mẹ trong một bảng có khả năng có thể tham khảo một số hồ sơ trẻ em trong bảng khác. Trong một mối quan hệ một-nhiều, phụ huynh không cần phải có hồ sơ trẻ em; Vì vậy, các mối quan hệ một-nhiều phép zero con hồ sơ, một kỷ lục con một hay nhiều hồ sơ trẻ em. Điều quan trọng là đứa trẻ không thể có nhiều hơn một hồ sơ cha mẹ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hãy xem xét một cơ sở dữ liệu để ghi thông tin bán hàng tại một cửa hàng. Có hai bảng trong cơ sở dữ liệu này:

What is the One-to-Many Relationship? – Definition

In relational databases, a one-to-many relationship occurs when a parent record in one table can potentially reference several child records in another table. In a one-to-many relationship, the parent is not required to have child records; therefore, the one-to-many relationship allows zero child records, a single child record or multiple child records. The important thing is that the child cannot have more than one parent record.

Understanding the One-to-Many Relationship

Consider a database for recording sales information in a store. There are two tables in this database:

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Record
  • Table
  • Many-to-Many Relationship
  • Entity-Relationship Diagram (ERD)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Entity
  • Attribute
  • Primary Key
  • Foreign Key

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm