Image Filter

Định nghĩa Image Filter là gì?

Image FilterImage Filter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Image Filter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ lọc hình ảnh là một kỹ thuật mà qua đó kích thước, màu sắc, đổ bóng và các đặc điểm khác của một hình ảnh bị thay đổi. Một bộ lọc hình ảnh được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa đồ họa khác nhau. bộ lọc hình ảnh thường được thực hiện thông qua thiết kế đồ họa và phần mềm chỉnh sửa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ lọc hình ảnh chủ yếu được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh sử dụng phần mềm máy tính. Một bộ lọc hình ảnh thường làm thay đổi hình ảnh ở mức pixel, có nghĩa là mỗi điểm ảnh cá nhân bị ảnh hưởng. Nó có thể được áp dụng cho 2-D và 3-D hình ảnh. Thông thường, quá trình lọc hình ảnh bao gồm các tùy chọn như:

What is the Image Filter? – Definition

An image filter is a technique through which size, colors, shading and other characteristics of an image are altered. An image filter is used to transform the image using different graphical editing techniques. Image filters are usually done through graphic design and editing software.

Understanding the Image Filter

Image filters are primarily used to edit an image using computer software. An image filter generally changes the image at the pixel level, meaning each pixel individually is affected. It can be applied to 2-D and 3-D images. Typically, the image filter process includes options such as:

Thuật ngữ liên quan

  • Image Editing
  • Image Enhancement
  • Imaging Software
  • Pixel
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Pixel Pipelines
  • Stereoscopic Imaging
  • 3-D Software
  • Accelerator Board

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm