Price point

Định nghĩa Price point là gì?

Price pointMức giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Price point – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá bán lẻ đề của một sản phẩm, xác định một cách như vậy là để cạnh tranh với giá các sản phẩm khác. Một sản phẩm có thể được giới thiệu với một mức giá cụ thể, nhưng giá mà có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu hiện tại và cạnh tranh.

Definition – What does Price point mean

Suggested retail price of a product, determined in such a way as to compete with prices of other products. A product may be introduced with a specific price point, but that price may be altered depending on current demand and competition.

Source: ? Business Dictionary