Private placement

Định nghĩa Private placement là gì?

Private placementPhát hành riêng lẻ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Private placement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bán toàn bộ vấn đề của một bảo mật cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư cam kết không bán lại nó trong một thời hạn nhất định. Tại Mỹ, nếu bán được thực hiện để ít hơn 35 nhà đầu tư, đó là miễn Ủy ban chứng khoán (SEC) yêu cầu đăng ký.

Definition – What does Private placement mean

Sale of an entire issue of a security to a small group of investors who undertake not to resell it within a specified period. In the US, if the sale is made to less than 35 investors, it is exempt from Securities and Exchange Commission (SEC) registration requirements.

Source: ? Business Dictionary