Database Object

Định nghĩa Database Object là gì?

Database ObjectCơ sở dữ liệu đối tượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Database Object – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đối tượng cơ sở dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một trong hai hoặc tham chiếu dữ liệu. Các đối tượng phổ biến nhất mà mọi người tương tác với là bàn. các đối tượng khác là chỉ số, các thủ tục lưu trữ, trình tự, quan điểm và nhiều hơn nữa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hai phân biệt nhỏ nhưng quan trọng trong các đối tượng cơ sở dữ liệu là cần thiết:

What is the Database Object? – Definition

A database object in a relational database is a data structure used to either store or reference data. The most common object that people interact with is the table. Other objects are indexes, stored procedures, sequences, views and many more.

Understanding the Database Object

Two small but important distinctions in database objects are needed:

Thuật ngữ liên quan

  • Data Structure
  • Instance
  • Data Modeling
  • Database Row
  • Database Column
  • View
  • Hungarian Notation
  • Data Catalog
  • Object Level Recovery
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm