Project Management Office (PMO)

Định nghĩa Project Management Office (PMO) là gì?

Project Management Office (PMO)Văn phòng Quản lý dự án (PMO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Management Office (PMO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Văn phòng Quản lý dự án (PMO) là một nhóm hoặc bộ phận trong một doanh nghiệp mà thiết lập và dụng cụ thực hành tốt nhất và duy trì các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý dự án, lập kế hoạch và thực hiện. PMO cũng đóng vai trò trung tâm trung tâm của một tổ chức cho các tài liệu dự án, hướng dẫn và chỉ số thành công.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các quá trình PMO, phương pháp và thông lệ tốt nhất được dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp, chẳng hạn như A Guide to the Body Quản lý dự án của kiến ​​thức (PMBOK Guide), mà ban đầu được công bố bởi Viện Quản lý dự án (PMI), một cơ quan chứng nhận cho các nhà quản lý dự án ( BUỔI CHIỀU). Tuy nhiên, nhiều quá trình PM được rút ra từ kinh nghiệm, nghiên cứu và học tập, đó là lý do PM phương pháp tiếp cận và chiến lược thường khác nhau.
Mục đích chính Một PMO là để tạo điều kiện cho thành công dự án bằng cách thiết lập thực hành tốt nhất, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo giao dự án đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách theo quy định.

What is the Project Management Office (PMO)? – Definition

A Project Management Office (PMO) is a group or department in an enterprise that establishes and implements best practices and maintains standards related to project management, planning and execution. The PMO also serves as an organization’s central hub for project documentation, guidance and success metrics.

Understanding the Project Management Office (PMO)

Most PMO processes, methodologies and best practices are based on industry standards, such as A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), which was originally published by the Project Management Institute (PMI), a certification body for project managers (PM). However, many PM processes are learned from experience, research and study, which is why PM approaches and strategies often vary.
A PMO’s main purpose is to facilitate project success by establishing best practices, mitigating risks and ensuring on-time project delivery within a specified budget.

Thuật ngữ liên quan

  • Project Management
  • Project Manager (PM)
  • Best Practice
  • Project Administrator
  • Project Analyst
  • Project Director
  • Critical Chain Project Management (CCPM)
  • Project Management Institute (PMI)
  • Project Management Professional (PMP)
  • Project Health Checks (PHC)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm