PuTTY

Định nghĩa PuTTY là gì?

PuTTYPuTTY. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PuTTY – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Được phát triển và chủ yếu được duy trì bởi Simon Tatham, PuTTY là một mã nguồn mở sử dụng làm ứng dụng các giao thức mạng như Telnet và rlogin trong các nền tảng Windows và UNIX kết hợp với một mô phỏng thiết bị xterm. Qua mạng, PuTTY tận dụng tất cả các giao thức trên để kích hoạt một phiên từ xa trên một máy tính. Nó là một công cụ phổ biến để giao tiếp dựa trên văn bản và cũng là một tiện ích phổ biến để kết nối các máy chủ Linux từ Microsoft điều hành máy tính dựa trên hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục đích chính của PuTTY là trở thành một ứng dụng đa nền tảng có khả năng thực hiện trong hầu hết các hệ điều hành. Nó có thể được coi như một thiết bị đầu cuối xterm đối với hầu hết các mục đích. Nó thậm chí chỉ rõ loại thiết bị đầu cuối của nó như xterm đến máy chủ; mặc dù điều này có thể được cấu hình lại. Hầu hết các tính năng như cổng chuyển tiếp và khóa công khai có sẵn thông qua các tùy chọn dòng lệnh. Cửa sổ chính của PuTTY có phiên mà chạy trên máy tính từ xa và qua đó người ta có thể gửi các lệnh trực tiếp vào máy tính từ xa. Đối với việc giảm không thể tiên đoán dữ liệu ngẫu nhiên, PuTTY làm cho việc sử dụng một tập tin hạt giống số ngẫu nhiên mà thường được lưu trữ trong tập tin PUTTY.RND. Liên quan đến cắt và dán các tính năng, PuTTY có thể được tùy chỉnh để hoạt động tương tự như xterm.

What is the PuTTY? – Definition

Developed and primarily maintained by Simon Tatham, PuTTY is an open-source application making use of network protocols like Telnet and rlogin in Windows and UNIX platforms in conjunction with an xterm terminal emulator. Over a network, PuTTY makes use of all the above protocols to enable a remote session on a computer. It is a popular tool for text-based communication and is also a popular utility for connecting Linux servers from Microsoft operating system-based computers.

Understanding the PuTTY

The primary goal of PuTTY is to become a multi-platform application capable of executing in most operating systems. It can be considered like an xterm terminal for most purposes. It even specifies its terminal type as xterm to the server; although this can be reconfigured. Most features like port forwarding and public keys are available through the command line options. The main window of PuTTY has the session which runs on the remote computer and through which one can send the commands directly to the remote computer. For reducing the unpredictability of random data, PuTTY makes use of a random number seed file which is usually stored in PUTTY.RND file. With regards to cut and paste features, PuTTY can be customized to act similarly to xterm.

Thuật ngữ liên quan

  • Terminal Emulation
  • Terminal Emulator
  • Terminal
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm