Quantitative research

Định nghĩa Quantitative research là gì?

Quantitative researchNghiên cứu định lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quantitative research – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu (ví dụ như các cuộc khảo sát người tiêu dùng) mà phát hiện có thể được thể hiện bằng số, và đều tuân theo các thao tác toán học cho phép các nhà nghiên cứu để đánh giá các sự kiện hoặc một lượng tương lai.

Definition – What does Quantitative research mean

The use of sampling techniques (such as consumer surveys) whose findings may be expressed numerically, and are amenable to mathematical manipulation enabling the researcher to estimate future events or quantities.

Source: ? Business Dictionary