Quantum Coherence

Định nghĩa Quantum Coherence là gì?

Quantum CoherenceQuantum Coherence. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quantum Coherence – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ ‘lượng tử gắn kết’ đại diện cho ý tưởng của một superpositioning đó là ở trung tâm của cơ học lượng tử và máy tính lượng tử. Cụ thể, lượng tử gắn kết chiêm ngắm một tình huống mà sở hữu làn sóng của một đối tượng là chia thành hai, và hai sóng mạch lạc giao thoa với nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gắn kết lượng tử dựa trên ý tưởng rằng tất cả các đối tượng có sóng giống như tài sản. Đó là bằng nhiều cách tương tự như khái niệm về sự vướng víu lượng tử, trong đó bao gồm các quốc gia chia sẻ của hai hạt lượng tử thay vì hai sóng lượng tử của một hạt duy nhất.

What is the Quantum Coherence? – Definition

The term ‘quantum coherence’ represents the idea of a superpositioning that is at the heart of quantum mechanics and quantum computing. Specifically, quantum coherence contemplates a situation where an object’s wave property is split in two, and the two waves coherently interfere with each other.

Understanding the Quantum Coherence

Quantum coherence is based on the idea that all objects have wave-like properties. It’s in many ways similar to the concept of quantum entanglement, which involves the shared states of two quantum particles instead of two quantum waves of a single particle.

Thuật ngữ liên quan

  • Quantum Advantage
  • Quantum Bit (Qubit)
  • Quantum as a Service (QaaS)
  • Quantum Computer
  • Quantum Computing
  • Quantum Decoherence
  • Nanocomputer
  • Quantum Internet
  • Alan Turing
  • Boolean Logic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm