RAID 3 Recovery

Định nghĩa RAID 3 Recovery là gì?

RAID 3 RecoveryRAID 3 Phục hồi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RAID 3 Recovery – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

RAID 3 phục hồi là quá trình phục hồi và khôi phục dữ liệu trong một cơ sở hạ tầng RAID 3.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RAID 3 phục hồi thường đòi hỏi phần mềm phục hồi RAID chuyên ngành. Thông thường, RAID 3 phục hồi là cần thiết do một bộ điều khiển RAID thất bại, xây dựng lại các vấn đề, tham nhũng và xóa dữ liệu cũng như các nguyên nhân khác. RAID 3 phục hồi hoạt động bằng cách đảo ngược phương trình XOR của dữ liệu chẵn lẻ. Việc tính toán XOR đạt được thông qua các dữ liệu người dùng và được lưu trữ trên một ổ đĩa chẵn lẻ. Sử dụng phương trình XOR này, bất kỳ dữ liệu trên bất kỳ ổ đĩa có thể được phục hồi.

What is the RAID 3 Recovery? – Definition

RAID 3 recovery is the process of recovering and restoring data in a RAID 3 infrastructure.

Understanding the RAID 3 Recovery

RAID 3 recovery generally requires specialized RAID recovery software. Typically, RAID 3 recovery is required due to a failed RAID controller, rebuilding problems, data corruption and deletion as well as other causes. RAID 3 recovery works by reversing the XOR equation of the parity data. The XOR calculation is achieved through the user data and is stored on a parity drive. Using this XOR equation, any data on any drive can be recovered.

Thuật ngữ liên quan

  • Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  • RAID Reconstruction
  • RAID Recovery Software
  • RAID Data Recovery
  • RAID 4 Recovery
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm