Rubbish

Định nghĩa Rubbish là gì?

RubbishRác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rubbish – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất thải rắn từ các cơ sở thương mại, nhà cửa, văn phòng và không chứa tro và chất thải thực phẩm.

Definition – What does Rubbish mean

Solid waste from commercial establishments, homes, and offices that does not contain ashes and food waste.

Source: ? Business Dictionary