Business cycle

Định nghĩa Business cycle là gì?

Business cycleChu kỳ kinh doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business cycle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho chu kỳ kinh tế.

Definition – What does Business cycle mean

Alternative term for economic cycle.

Source: ? Business Dictionary