Sales kit

Định nghĩa Sales kit là gì?

Sales kitBộ bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales kit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trường hợp hoặc thư mục chứa thông tin về một công ty hoặc sản phẩm; bất kỳ tài liệu xúc tiến bán hàng mà giúp một nhân viên bán hàng trong chiến thắng kinh doanh mới. Nó có thể chứa băng hoặc đĩa CD âm thanh hoặc video, tài liệu trình diễn, mô hình, tài liệu bán hàng, hàng mẫu, vv Ngoài ra gọi là bán hàng hỗ trợ vật chất.

Definition – What does Sales kit mean

Case or folder containing information about a firm or product; any sales promotion material that helps a salesperson in winning new business. It may contain audio or video tapes or CDs, demonstration material, models, sales literature, samples, etc. Also called sales support material.

Source: ? Business Dictionary